Veiklos sritys

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

10. Įstaigos veiklos tikslas – gyventojų sveikatos stiprinimas, mirtingumo mažinimas, prieinamų ir tinkamų įstaigos licencijoje nurodytų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, sveikatinimo veikla siekiant geresnės gyventojų sveikatos.
11. Pagrindiniai Įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti kvalifikuotas ir specializuotas pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, Lietuvos gyventojams bei užsieniečiams.
12. Įstaigos veiklos sritis – organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Įstaigos sveikatos priežiūros licenciją.
13. Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys ir rūšys: 13.1. nemokamos pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros (ambulatorinės ir stacionarinės) teikimas apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, kurie kreipėsi į įstaigą su sveikatos priežiūros įstaigų siuntimais. 13.2. mokamų asmens sveikatos priežiūros (ambulatorinių ir stacionarinių) paslaugų teikimas. 13.3. būtinosios medicinos pagalbos teikimas.
13.4. pagrindinės Įstaigos veiklos sritys pagal patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
86.10 Ligoninių veikla;
86.21 Bendrosios praktikos gydytojų veikla;
86.22 Gydytojų specialistų veikla;
86.90.10 Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;
86.90.20 Kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla;
86.90.30 Medicinos laboratorijų veikla;
87.10 Stacionarinė slaugos įstaigų veikla;
56.29 Kitų maitinimo paslaugų teikimas; 13.5. Įstaigos gali vykdyti kitą, įstatymais neuždraustą veiklą susijusią su įstaigos veiklos tikslų siekimu.
14. Įstatymų nustatytais atvejais Įstaigos gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.