Administracinė informacija

PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2013 m. balandžio 30 d. sprendimu
Nr. T-VII-665

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VARĖNOS LIGONINĖS ĮSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga Varėnos ligoninė (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau tekste – LNSS) iš savivaldybės turto ir lėšų įsteigta Varėnos rajono savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstaigai suteiktą licenciją.
2. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
3. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos standartais, taip pat tarptautiniais ir užsienio šalių standartais, įteisintais Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka, Lietuvos medicinos ir higienos normomis, patvirtintomis Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, sveikatos priežiūros metodikomis, patvirtintomis Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, šiais įstatais, steigėjo sprendimais ir kitais teisės aktais. 4. Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. 5. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. 6. Įstaigos savininkė yra Varėnos rajono savivaldybė. Šių įstatų nuostatos, kurios nustatytos dalininkams taikomos ir įstaigos savininkei. Dalininko teises ir pareigas įgyvendina Varėnos rajono savivaldybės taryba (toliau — Savivaldybė arba dalininkas, arba visuotinis dalininkų susirinkimas).
7. Įstaigos buveinė – M. K.Čiurlionio g. 61, LT-65219, Varėna, Lietuvos Respublika.
8. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

10. Įstaigos veiklos tikslas – gyventojų sveikatos stiprinimas, mirtingumo mažinimas, prieinamų ir tinkamų įstaigos licencijoje nurodytų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, sveikatinimo veikla siekiant geresnės gyventojų sveikatos.
11. Pagrindiniai Įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti kvalifikuotas ir specializuotas pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, Lietuvos gyventojams bei užsieniečiams.
12. Įstaigos veiklos sritis – organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Įstaigos sveikatos priežiūros licenciją.
13. Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys ir rūšys: 13.1. nemokamos pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros (ambulatorinės ir stacionarinės) teikimas apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, kurie kreipėsi į įstaigą su sveikatos priežiūros įstaigų siuntimais. 13.2. mokamų asmens sveikatos priežiūros (ambulatorinių ir stacionarinių) paslaugų teikimas. 13.3. būtinosios medicinos pagalbos teikimas.
13.4. pagrindinės Įstaigos veiklos sritys pagal patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
86.10 Ligoninių veikla;
86.21 Bendrosios praktikos gydytojų veikla;
86.22 Gydytojų specialistų veikla;
86.90.10 Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;
86.90.20 Kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla;
86.90.30 Medicinos laboratorijų veikla;
87.10 Stacionarinė slaugos įstaigų veikla;
56.29 Kitų maitinimo paslaugų teikimas; 13.5. Įstaigos gali vykdyti kitą, įstatymais neuždraustą veiklą susijusią su įstaigos veiklos tikslų siekimu.
14. Įstatymų nustatytais atvejais Įstaigos gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.

III. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

15. Savo veikloje vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais,
siekdama įstatuose nurodytų tikslų, Įstaiga turi teisę: 15.1. turėti sąskaitas bankuose; 15.2. turėti savo firminį ženklą; 15.3. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą ir juo disponuoti įstatymų, kitų teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka; 15.4 .teikti bei gauti paramą, paveldėti pagal testamentą; 15.5. teikti mokamas paslaugas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka šiuose įstatuose nurodytiems tikslams siekti; 15.6. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus; 15.7. stoti į ne pelno asociacijas, tarp jų tarptautines, dalyvauti jų veikloje; 15.8. naudoti įstaigos lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti; 15.9. nustatyti darbo apmokėjimo tvarką, teikiamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, jos pacientams turi būti teikiamos nemokamai, arba privaloma laikytis įstatymais ir kitais teisės aktais reguliuojamų kainų; 15.10. sudarinėti tikslines sąmatas, turėti tam tikslui specialias sąskaitas; 15.11. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudotis bankų kreditais, jei neprieštarauja įstatymui – gauti paskolas iš subjektų; 15.12. užmegzti ryšius su šalies ir užsienio partneriais, keistis specialistais, dalintis patirtimi ir kitaip bendradarbiauti; 15.13. turėti kitas įstatymų, kitų teisės aktų numatytas teises. 16. Siekdama nurodytų tikslų, naudodamasi išvardintomis teisėmis, Įstaiga privalo: 16.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą; 16.2. įgyvendinti būtinąsias sveikatos priežiūros priemones pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą; 16.3. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotoje licencijoje; 16.4. drausti įstaigą civilinės atsakomybės draudimu; 16.5. naudoti tik tas asmens sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi būti traukti į medicinos gaminių registrą, kurio nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija;
16.6. pildyti ir saugoti pacientų gydymo stacionare istorijas, asmens sveikatos istorijas, kitą medicininę dokumentaciją bei teikti informacija apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms įstatymų nustatyta tvarka; 16.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą paciento sveikatai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 16.8. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba pacientas sutinka skelbti informaciją apie jo sveikatą; 16.9. informuoti įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos ministeriją apie Įstaigoje įvykusius infekcijų atvejus ir protrūkius, įvykusius ekstremalius įvykius, kitus žalos pacientų sveikatai padarymo atvejus; 16.10. teikti nemokamas planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įsitikinus, kad pacientas turi teisę į tokias paslaugas; 16.11. nustatyta tvarka vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir dalininkui; 16.12. mokėti mokesčius įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 16.13. nenusižengti įstatymams ir kitiems teisės aktams, geriems papročiams ir bendražmogiškos moralės principams.
17. Įstaiga gali turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, neprieštarauja įstaigos steigimo dokumentams, įstaigos įstatams ir veiklos tikslams.

IV. ĮSTAIGOS DALININKAI, NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA

18. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie šiuose įstatuose numatyta tvarka yra perdavę Įstaigai įnašą, ar asmenys, kuriems dalininko teisės yra perleistos įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka, yra Įstaigos dalininkai. 19. Įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi Įstaigos dokumentuose, o kiekvienam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas. 20. Jeigu dalininkas papildomai perduoda Įstaigai įnašus, parduoda ar kitaip perleidžia dalininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įrašai Įstaigos dokumentuose ir pakeičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai. 21. Dalininkas turi teisę dalyvauti ir balsuoti Įstaigos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose, susipažinti su Įstaigos dokumentais ir gauti informaciją apie Įstaigos veiklą, gauti likviduojamos Įstaigos turto dalį, kurios vertė negali būti didesnė, nei nurodyta jo įnašų vertę patvirtinančiame dokumente, šių įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims
dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė, kitas įstatymuose nustatytas teises. 22. Nauji dalininkai priimami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. 23. Asmuo, pageidaujantis tapti nauju Įstaigos dalininku, pateikia Įstaigos vadovui -vyriausiajam gydytojui prašymą juo tapti. Prašyme turi būti nurodyti duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti Įstaigos dalininku (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), taip pat nurodomas įnašas pinigais ar įnašo vertė, kuri nurodyta turto vertinimo ataskaitoje. Be to, prašyme turi būti pareikštas pritarimas Įstaigos veiklos tikslams. Kartu su prašymu turi būti pateikta turto vertinimo ataskaita, jei numatoma įnešti materialųjį ar nematerialų turtą. 24. Įstaigos vadovas, gavęs asmens, pageidaujančio tapti Įstaigos dalininku prašymą, turi per 30 dienų sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą naujam dalininkui priimti. Visuotiniame dalininkų susirinkime, kurio darbotvarkėje numatomas naujų dalininkų priėmimas, dalininkų pritarimu gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys tapti naujais dalininkais. Minėtiems asmenims nedalyvavus susirinkime, Įstaigos vadovas per 5 dienas turi juos informuoti apie visuotinio dalininkų susirinkimo priimtą sprendimą dėl naujų dalininkų. 25. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti naują dalininką, dalininku tapti pageidavęs asmuo, tampa Įstaigos dalininku, perdavęs Įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą.

V. DALININKO TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

26. Apie savo sprendimą perleisti Įstaigos dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Įstaigos vadovui, nurodydamas duomenis apie asmenį (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kuriam ketina perleisti savo teises, o pat – perleidimo būdą ir numatomą sandorio datą. Apie gautą dalininko pranešimą Įstaigos vadovas per 5 dienas turi informuoti kitus dalininkus. Pirmenybės teisę perimti dalininko teises turi esami dalininkai. 27. Asmuo, įsigijęs dalininko teises, tampa Įstaigos dalininku nuo jo įregistravimo Įstaigos dokumentuose. Įstaigos vadovas, gavęs dalininko teisių perleidimo sandorį patvirtinantį dokumentą, per 3 dienas turi atlikti naujo dalininko registravimą. Šio dalininko turimų balsų skaičius, įgyvendinant jo teisę balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime, lygus jam teises perleidusio dalininko turėtam balsų skaičiui. 28. Apie tai, kad yra įregistruotas naujas Įstaigos dalininkas, Įstaigos vadovas per 5 dienas šių įstatų nustatyta tvarka turi pranešti Įstaigos dalininkams.

VI. DALININKO ĮNAŠŲ PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI TVARKA

29. Dalininkų įnašai sudaro dalininkų kapitalą. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik papildomais įnašais. Papildomas įnašas Įstaigai perduodamas dalininko iniciatyva. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas. 30. Dalininkų įnašai Įstaigai perduodami tokia tvarka: 30.1. pinigai įnešami į Įstaigos sąskaitą. 30.2. turtas Įstaigai perduodamas surašant perdavimo aktą. 31. Perdavimo aktą pasirašo turtą perduodantis dalininkas ir Įstaigos vadovas. Perduodant turtą, įstaigai turi būti pateikta ir šio turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas dalininko lėšomis.

VII. ĮSTAIGOS VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

32. Įstaigos valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas ir administracija, kuriai vadovauja Įstaigos vadovas – direktorius. Įstaigoje taip pat yra sudaromi kolegialūs organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba, medicinos etikos komisija. 33. Įstaigos visuotiniame dalininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo dieną esantys Įstaigos dalininkais. Jei visų dalininkų įnašų dydžiai lygūs, tai kiekvienas dalininkas visuotiniame susirinkime turi po vieną balsą. Jei dalininkų įnašų dydžiai skirtingi, tai mažiausios vertės dalininko įnašas suteikia dalininkui vieną balsą, o kitų dalininkų balsai apskaičiuojami, įnašo vertę dalinant iš mažiausios vertės dalininko įnašo. 34. Visuotinis dalininkų susirinkimas: 34.1. keičia Įstaigos įstatus; 34.2. nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles; 34.3.tvirtina Įstaigos vadovo priėmimo į pareigas viešo konkurso nuostatus; 34.4. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę; 34.5. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Įstaigos veiklą; 34.6. priima sprendimą dėl įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo; 34.7. priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo; 34.8. priima sprendimą pertvarkyti įstaigą; 34.9. priima sprendimą likviduoti įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą; 34.10. priima sprendimą dėl naujų dalininkų priėmimo;
34.11. skiria ir atleidžia likvidatorių, kai Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti įstaigą priima visuotinis dalininkų susirinkimas; 34.12. nustato Įstaigos vidaus kontrolės tvarką; 34.13 . priima sprendimą dėl Įstaigos audito ir renka audito įmonę. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Įstaigos veiklą ; 34.14. nustato Įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus arba paveda juos patvirtinti pačiai Įstaigai;
34.15. sprendžia kitus Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Viešųjų įstaigų įstatyme, kituose teises aktuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai paskirtus klausimus. 35. Šių įstatų 34.6-34.8 punktuose nurodyti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma. Sprendimai kitais klausimais priimami paprasta dalyvaujančiųjų susirinkime balsų dauguma. 36. Įstaigos vadovas – direktorius ir kitų organų nariai, jeigu jie nėra dalininkai, gali dalyvauti visuotiniame dalininkų susirinkime be balso teises. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalininkų pritarimu gali dalyvauti ir kiti asmenys. 37. Už visuotinio dalininkių susirinkimo sušaukimą atsako Įstaigos vadovas. Įstaigos vadovas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos turi pranešti apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą raštu kiekvienam dalininkui. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai. Dalininkų rašytiniai sutikimai turi būti pridėti kaip priedas prie visuotinio dalininkų susirinkimo protokolo ir saugomi įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka. 38. Kasmet per keturis mėnesius nuo Įstaigos finansinių metų pabaigos turi įvykti eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos vadovas eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti Įstaigos metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą. 39. Įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Įstaigos dalininkas ar organo narys. 40. Visuotiniai dalininkų susirinkimai turi būti protokoluojami. Protokolai ne vėliau kaip per 5 dienas turi būti pateikiami dalininkams. Protokole turi būti nurodyta: visuotinio dalininkų susirinkimo vieta ir laikas, dalininkų skaičius, kvorumo buvimas, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas jame dalyvavusių dalininkų sąrašas ir informacija apie susirinkimo sušaukimą. Visuotinio dalininkų susirinkime dalyvaujančių asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti. Protokolas nerašomas, jei sprendimą pasirašo visi dalininkai.
41. Įstaigos vienintelio dalininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. 42. Įstaigos vadovas yra vienasmenis Įstaigos valdymo organas, renkamas viešo konkurso tvarka pagal dalininkų patvirtintus konkurso nuostatus. Darbo sutartį su Įstaigos vadovu Įstaigos vardu sudaro ir ją nutraukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstaigos vadovas pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Apie Įstaigos vadovo paskyrimą ar atleidimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui. 43. Įstaigos vadovu gali būti asmuo, kurio kvalifikacija atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Įstaigos vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Su Įstaigos vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti Įstaigos vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Įstaigos vadovo ir Įstaigos nagrinėjami teisme. 44. Įstaigos vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais ir pareiginiais nuostatais. 45. Įstaigos vadovo kompetencijai priskiriama: 45.1. organizuoti Įstaigos veikią; 45.2. atstovauti įstaigą teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo organuose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; 45.3.organizuoti priėmimo į pareigas konkursus, sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais; 45.4.atsakyti už finansines atskaitomybės sudarymą; 45.5. atsakyti už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui; 45.6. pranešti dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai, dalininkų registravimą, informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą, kurie numatyti teisės aktuose bei šiuose įstatuose; 45.7. organizuoti visuotinius dalininkų susirinkimus; 45.8. įgyvendinti visuotinio dalininkų susirinkimo priimtus sprendimus; 45.9. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankuose; 45.10. užtikrinti Įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą; 45.11. nustatyti Įstaigos struktūrą, pareigybes, į kurias priimama konkurso būdu, darbuotojų atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
45.12. tvirtinti Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus; 45.13. naudoti laikinai laisvas Įstaigos lėšas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka; 45.14. sukurti ir prižiūrėti Įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą. Jei įstaiga valdo, naudoja valstybei ir/ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausantį turtą ir juo disponuoja, vidaus ir kontrolės sistema turi būti kuriama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus ir audito įstatymo nuostatas; 45.15. rengti padalinių ir filialų vadovų atestaciją; 45.16. turėti kitų įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų teisių ir pareigų. 46. Įstaigos stebėtojų taryba yra kolegialus patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams Įstaigos veiklos viešumui užtikrinti. 47. Įstaigos stebėtojų taryba sudaroma iš 5 narių: 2 įstaigos steigėjo (steigėjų) bendru sutarimu paskirtų atstovų; vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto tarybos nario; vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto visuomenės atstovo ir įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų paskirto vieno atstovo. 48. Į šių įstatų 47 punkte nurodytų institucijų vadovus Įstaigos vadovas registruotu laišku kreipiasi su prašymu deleguoti savo atstovą į stebėtojų tarybą. Apie į stebėtojų tarybą įtrauktų deleguotų asmenų sąrašą Įstaigos vadovas informuoja dalininką. 49. Stebėtojų taryba atlieka savo funkcijas iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių renka stebėtojų taryba. Pirmininkui nesant, jį pavaduoja kitas pirmininko paskirtas stebėtojų tarybos narys. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus, jei jos posėdyje dalyvauja pirmininkas (ar jį pavaduojantis kitas stebėtojų tarybos narys) ir daugiau kaip pusė narių. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko (ar jį pavaduojančio kito stebėtojų tarybos nario) balsas. Stebėtojų tarybos darbo tvarką, narių teises ir pareigas, funkcijas nustato stebėtojų tarybos narių protokoliniu sprendimu tvirtinami Įstaigos stebėtojų tarybos darbo nuostatai. 50. Stebėtojų tarybos narys gali būti atšauktas jį delegavusios organizacijos ar institucijos sprendimu. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti stebėtojų tarybos kadencijai nesibaigus. Stebėtojų tarybos narį atšaukus ar jam atsistatydinus, stebėtojų tarybos nariu šių įstatų nustatyta tvarka gali tapti kitas asmuo, kurį šių įstatų nustatyta tvarka deleguoja subjektas, delegavęs ir atšauktą ar atsistatydinusį stebėtojų tarybos narį.
51. Stebėtojų tarybos nariai turi teisę dalyvauti visuotinio dalininkų susirinkimuose be balso teisės bei gauti informaciją apie Įstaigos vykdomą veiklą. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams neatlyginama. 52. Stebėtojų tarybos kompetencija: 52.1. analizuoti Įstaigos veiklą; 52.2. išklausyti ir įvertinti Įstaigos vadovo parengtą metinės veiklos ataskaitą; 52.3. stebėtojo teisėmis dalyvauti Įstaigos administracijos organizuotame konkurse padalinių bei filialų vadovų pareigoms ir pareikšti savo nuomonę dalininkui; 52.4. vykdyti kitas funkcijas, numatytas Įstaigos stebėtojų tarybos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose. 53. Įstaigos gydymo taryba sudaroma iš Įstaigos padalinių, filialų gydytojų. Gydymo tarybai pirmininkauja Įstaigos vadovas arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas. Įstaigos gydymo tarybą sudaro ir atšaukia Įstaigos vadovas. 54. įstaigos gydymo taryba; 54.1. svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus; 54.2. periodiškai rengia klinikines konferencijas; 54.3. svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus. 55. Gydymo taryba svarstomais klausimais teikia rekomenduojamojo pobūdžio pasiūlymus Įstaigos vadovui. Jei Įstaigos vadovas su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba jį gali pateikti dalininkams. 56. Įstaigos slaugos taryba sudaroma iš Įstaigos padalinių ir filialų slaugos specialistų. Slaugos tarybai pirmininkauja Įstaigos vadovas – direktorius arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas. Įstaigos slaugos tarybą sudaro ir atšaukia Įstaigos vadovas. 57. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus. Svarstomais klausimais slaugos taryba gali pateikti rekomenduojamojo pobūdžio pasiūlymus Įstaigos administracijai. Jei administracija su pasiūlymu nesutinka, slaugos taryba jį gali teikti dalininkams. 58. Gydymo tarybos ir slaugos tarybos nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas. 59. Įstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų. Įstaigos medicinos etikos komisiją sudaro, ją atšaukia ir veiklos nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas.

VIII. ĮSTAIGOS FILIALŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

60. Filialas yra struktūrinis Įstaigos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Įstaigos funkcijų, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Įstaigos vardu.
61. Sprendimą steigti filialą priima visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos filialas veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas. Be kitų įstatymų ar Įstaigos vadovo nustatytų reikalavimų, nuostatuose turi būti nurodyta filialo arba atstovybes: 61.1. pavadinimas; 61.2. veiklos tikslai; 61.3. valdymo organas ir jo kompetencija; 61.4. veiklos laikotarpis jei jis yra ribotas; 62. Darbo sutartį su filialo vadovu Įstaigos vardu sudaro ir nutraukia Įstaigos vadovas. 63. Filialo turtas apskaitomas įstaigos finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo finansinėje atskaitomybėje. 64. Filialo veikla nutraukiama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

IX. ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ PASKIRSTYMAS

65. Įstaigos lėšų šaltiniai: 65.1. Privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo fondo lėšos pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutartis su valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis; 65.2. Įstaigos dalininko skirtos lėšos; 65.3. savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai; 65.4. valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programų finansavimui; 65.5. lėšos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės investicinių programų lėšos; 65.6. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai; 65.7. 1ėšos, teisės aktų nustatyta tvarka gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal sutartis už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus; 65.8. lėšos, gaunamos kaip parama, dovana, taip pat lėšos, gautos pagal testamentą; 65.9. kitos teisėtai įgytos lėšos. 66. Kiekvienais finansiniais metais Įstaiga sudaro iš savivaldybės biudžeto, privalomojo sveikatos draudimo bei valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų gaunamų lėšų išlaidų sąmatas. Iš kitų šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmatos sudaromos, jei to reikalauja šias lėšas teikiantys subjektai. 67. Lėšas, gautas kaip paramą, taip pat pagal testamentą, Įstaiga naudoja paramos teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai. Šios lėšos ir lėšos, gautos iš savivaldybės, laikomos atskirose Įstaigos sąskaitose. 68. Įstaigos lėšos skiriamos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos
įstatuose numatytai veiklai vykdyti. 69. Įstaiga gautų lėšų negali skirstyti dalininkui, Įstaigos organų nariams, darbuotojų premijoms.
70. Įstaigos lėšos gali būti naudojamos šiuose įstatuose numatytai ir įstatymų neuždraustai veiklai.

X. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

71. Įstaigos vadovas turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša, skelbiama Įstaigos internetinėje svetainėje. Bet kurio fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Įstaiga turi sudaryti sąlygas jos buveinėje su šia ataskaita susipažinti. 72. Įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta: 72.1. informacija apie Įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus; 72.2. Įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje; 72.3. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis; 72.4. informacija apie Įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus; 72.5. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui; 726. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje; 72.7. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms; 72.8. duomenys apie Įstaigos vadovą, Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms Įstaigos vadovo išmokoms; 72.9. Įstaigos išlaidos išmokamos su Įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje. 73. Įstaigos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.

XI. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA. LEIDINYS, KURIAME SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA

74. Pranešimai apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą, Įstaigos likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Viešųjų įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami Savivaldybės informaciniame leidinyje „Savivaldybės žinios“, arba pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims el.paštu, arba registruotu laišku.
Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.
Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimų projektai ir kiti dokumentai, su kuriais turi susipažinti dalininkai, išsiunčiami registruotais laiškais arba įteikiami kiekvienam dalininkui ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki visuotinio dalininkų susirinkimo. Pranešime apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: susirinkimo data, laikas, vieta, susirinkimo darbotvarkė.

XII. ĮSTAIGOS ĮSTATŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

75. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti Įstaigos įstatus turi Įstaigos administracija ir savininkas (dalininkai bendru sprendimu). Pakeistus ir papildytus įstatus tvirtina savininkas (dalininkai bendru sprendimu). Priėmus sprendimą keisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo savininko (dalininkų) įgaliotas asmuo. 76. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.
_____________

VšĮ Varėnos ligoninės vyriausiasis gydytojas                                                                                         Henrikas Bukelis

Darbo tarybos rinkimų protokolas
VIDAUS TVARKOS TAISYKLES
Įsakymas dėl nebūtinosios pagalbos apmokėjimo
Ligoninės įstatai 2013